Thủ Thiêm, nhìn lại và hướng tới


Bán đo Th Thiêm đã gn kết hơn vi khu trung tâm hin hu ca TPHCM sau s kin thông xe hm Th Thiêm hôm 20/11/2011. Gi đây, toàn tuyến đi l Đông Tây đã  thông sut, cơ hi phát trin đô th Th Thiêm đã rõ ràng hơn...

Tác gi TS.KTS Ngô Viết Nam Sơn đ xut nhng gii pháp phát trin Th Thiêm nói riêng và toàn b khu trung tâm thành ph nói chung trong thp niên ti. Xin gii thiu bài viết như mt ý kiến tham kho.


Th Thiêm chm do đâu?

D án xây dng khu đô th mi Th Thiêm được chính quyn TPHCM đc bit quan tâm nhưng vn chưa đt được tc đ phát trin mong mun. Có người cho rng nguyên nhân là do thiếu vn - t tình hình khng hong kinh tế thế gii. Tuy nhiên, t năm 2003 cho đến nay, vic các cao c vn đang tiếp tc mc lên khu trung tâm TPHCM chng t vn xây dng không phi là vn đ chính.


A - Khu ht nhân ca trung tâm hin hu TPHCM (đnh hình bi các trc đường Nguyn Hu, Lê Li và Hàm Nghi) B - Khu vc phát trin giai đon 1 ca Th Thiêm C - Khu vc ti qun 4 d kiến ci to thành khu trung tâm hin hu m rng 1 đến 5 - V trí cu và hm ngm ni hai b Đông Tây 6 - Trung tâm giao thông công cng b Tây ti khu vc ch Bến Thành 7 - Trung tâm giao thông công cng b Đông (trm xe buýt trong giai đon đu, trm metro giai đon sau) ti khu vc cao nht ca Th Thiêm

Tham kho kinh nghim Ph Đông và các đô th mi trên thế gii, có th xác đnh các nguyên nhân chính làm chm s phát trin ca Th Thiêm đó là b máy qun lý còn nng tính đơn ngành, các b, s, ban, ngành làm vic ít phi hp vi nhau. Đng thi, vic phát trin d án ch yếu da vào ngun vn rót xung ca Nhà nước theo cách tư duy kinh tế tp trung; chưa khuyến khích được tư nhân cùng “góp vn” theo tư duy kinh tế th trường.

Hin bên cnh thiết kế đô th (Urban Design Plan) ca các nhà tư vn nước ngoài, chúng ta vn chưa có bn nghiên cu thiết kế kinh tế đô th (Urban Economic Design Plan) và nghiên cu thc hin d án quy hoch (Implementation Plan) phù hp vi tình hình chung, trong đó có tính đến vic thu hút vn đu tư, và xoay vòng vn cho các giai đon phát trin.

Chính sách v trách nhim đóng góp vào vic phát trin hoc ci to cơ s h tng cũng chưa rõ ràng, dn đến vic nhà đu tư không chn đu tư vào b Đông, mà ch mun đu tư vào khu trung tâm hin hu b Tây sông Sài Gòn, đ hưởng li t h tng có sn, bt chp vic gia tăng sc ép lên cơ s h tng vn đã quá ti. Tình trng ách tc giao thông, ngp lt và các vn đ đô th khác đã không xy ra nếu như áp lc phát trin khu trung tâm hin hu được chuyn sang Th Thiêm.

Hơn na, Th Thiêm được nhà tư vn Sasaki nghiên cu riêng r và tách bit vi b Tây (do Nikken Sekkei thc hin). Do đó, đến nay vn chưa có mt quy hoch kết ni hai b Đông - Tây mt cách hiu qu. Vic b trí năm cây cu và mt hm ngm ch mang tính hình thc ch chưa phi là kết qu ca mt nghiên cu quy hoch kết ni thc s - trong đó Th Thiêm phi được phát trin trong mi tương quan vi toàn cc, đc bit là vi khu trung tâm hin hu m rng.


Cn quy hoch kết ni hiu qu

Chúng ta cn thuê tư vn đ thc hin quy hoch kết ni hai b Đông - Tây ca toàn khu trung tâm TPHCM. T chc li các khu vc chc năng trong bán kính 800-1.000 mét hai bên đu cu ca năm cu ni và hm ngm sao cho giao thông và chc năng s dng đt, công trình được hiu qu nht v mt cnh quan, kinh tế đô th và hiu qu đu tư.


Nghiên cu kết ni giao thông t cu Th Thiêm 3 vi đi l Đông Tây cùng gii pháp giao thông và mt ct đường phù hp (có th qua phía Tôn Đn - Đoàn Văn Bơ) như mt gii pháp kết ni d phòng trong tương lai, đ giúp đm bo giao thông thun li trong mi tình hung. Điu này rt quan trng vì khu vc hai bên đi l Đông Tây có tim năng phát trin thành tuyến công trình cao tng - lưu lượng xe s rt cao và không th đ b tc nghn.

nh bên: Phi cnh Qung trường trung tâm và Công viên b sông Khu đô th mi Th Thiêm (ngun: Ashui.com)

L trình xây dng h thng giao thông công cng hai b Đông - Tây cũng cn được tính toán trong mi quan h tương h, giúp tăng giá tr đa c cho khu vc và thun tin cho người s dng, qua đó giúp thu hút đu tư vào Th Thiêm và qun 4. Có th tp trung ưu tiên phát trin h tng khu vc xung quanh hm Th Thiêm trước đ tn dng sc thu hút đu tư rt ln hin nay ca khu vc này, cao hơn nhiu so vi khu vc cu Th Thiêm 1 đã xây dng.

Trong tình hình vn xây dng cơ bn ban đu không cao, vic phân tán đng vn tri đu trên toàn Th Thiêm và vic xây dng khu vc xung quanh cu Th Thiêm 2 s không to hiu qu kinh tế đô th và giúp thu hút đu tư bng vic tp trung vn đ phát trin h tng khu vc gn phía hm vượt vì khu vc này có tim năng giúp xoay vòng vn đu tư cao hơn.

Vic chn v trí và chiến thut phát trin xoay vòng vn phù hp cho vic khi đng phát trin giai đon 1 ca d án Th Thiêm, trong mi kết ni cht ch vi khu trung tâm hin hu, s giúp đt hiu qu đu tư tt nht và mc đ thu hút vn cao nht. Vì vy, nên chn  khu vc B (xem hình) và vùng lân cn ca Th Thiêm là v trí khi đng phát trin giai đon 1.

Đó là khu vc có sc thu hút đu tư cao nht Th Thiêm hin nay, nh vào các ưu đim v khong cách đi xe vào khu trung tâm không xa; tm nhìn rt đp v phía sông và khu trung tâm hin hu; thun tin giao thông v phía Đông và Tây thành ph, tránh được kt xe; giá tr đt khá thp so vi khu trung tâm hin hu, nhưng tim năng gia tăng giá tr đt sau khi xây dng h tng li cao nht.

Nên xây dng mt s tuyến ph chính ti khu vc B hoc lân cn vi h tng đy đ, sn sàng cho vic xây dng công trình. Trong đó, vn đu tư có th mau chóng thu hi qua vic điu chnh giá đt sau khi có h tng (do đó vn có th ca Nhà nước hoc huy đng ca tư nhân); h thng đin, nước d dàng đu ni vi h thng dc đi l Đông Tây vi chi phí ban đu không cao.

Cũng có th xây dng tuyến xe buýt kết ni khu trung tâm hin hu (đc bit là khu tam giác Nguyn Hu - Hàm Nghi - Lê Li và trung tâm giao thông công cng b Tây ti khu vc ch Bến Thành) vi các tuyến đường phc v cho khu vc phát trin giai đon 1 và trm xe buýt trung tâm s xây dng bên b Đông (sau này có th tr thành trung tâm giao thông xe buýt và metro b Đông).

Điu này giúp khuyến khích người dân khu vc phát trin giai đon 1 đi làm, sinh hot, và vui chơi gii trí ti khu trung tâm hin hu bng phương tin công cng. Các khu đt chưa được xây dng có th kinh doanh bãi gi xe cho khách vãng lai t hai phía ca đi l Đông Tây, cung ng gii pháp r tin so vi vic lái xe vào khu trung tâm hin hu; do đó va giúp có thêm kinh phí ci thin khu vc b Đông, va giúp gim lưu lượng xe vào khu trung tâm. Và, tùy theo tình hình phát trin, có th m rng mng lưới xe buýt này sang khu vc trung tâm hin hu m rng phía qun 4.

Thành công ca giai đon 1 có tính quyết đnh cho vic phát trin khu vc lân cn ca đô th mi Th Thiêm vì s to nên b mt sinh đng ca mt khu vc đang phát trin, giúp làm “ht nhân kích thích” s phát trin cho khu vc lân cn. Vi tim năng thu hi vn nhanh, qua vic đu tư và chuyn nhượng đa c có tim năng gia tăng giá tr cao mà người dân có th s dng ngay, do đó có ngun vn xoay vòng đ phát trin tiếp mà không cn th đng ch ngun vn ca Nhà nước hoc vn vay.


TSKH. KTS Ngô Viết Nam Sơn

No comments:

Post a Comment