Quyền hạn, trách nhiệm, dân chủ và đa ngành


(TBKTSG) - Đi mi cơ cu chính quyn đô th đang là mt trong nhng vn đ được quan tâm hàng đu hin nay, đc bit ti các đô th ln, phát trin nhanh như Hà Ni, Đà Nng, TPHCM...

To điu kin cho vic thc thi trách nhim cá nhân ca các nhà lãnh đo

B máy chính quyn đa phương hin theo cơ chế HĐND-UBND, mang tính tp th cao và có nhng ưu khuyết đim riêng. Vì vy, gi d trước mt s vic nghiêm trng xy ra, vic thc thi văn hóa t chc là không kh thi khi các nhà lãnh đo then cht (ch tch và phó ch tch UBND, giám đc và phó giám đc các s và ban ngành) không có quyn hn tương xng vi trách nhim ca h vì vn phi tuân theo cơ cu trách nhim tp th ca UBND hin nay.

Người ta nói nhiu đến vic thiếu nhc trưởng điu hành s phi hp gia các s, ban ngành có liên quan trong vic phát trin đô th. Thc ra trong b máy đã có người thc hin công vic này t lâu vi chc danh phó ch tch UBND, chu trách nhim lãnh đo mt hi đng v phát trin đô th và môi trường gm có các s xây dng, s quy hoch kiến trúc, s giao thông vn ti, s tài nguyên môi trường... Điu cn làm rõ là trao quyn hn tương ng vi trách nhim cá nhân ca chc danh này.

Người ta thường quá chú trng đến vai trò ca nhc trưởng mà quên đi vai trò rt quan trng ca nhc sĩ hòa âm-phi khí, to nên bn tng ph cho dàn nhc giao hưởng. Trong cơ cu lãnh đo thành ph, đó là người chu trách nhim chính trong vic lãnh đo và vch ra chiến lược phát trin v mi mt ca thành ph. Trách nhim chính này không nên mang tính tp th hoàn toàn, mà nên giao cho cá nhân ch tch UBND, hay th trưởng. Theo cơ chế hin nay, UBND làm vic theo chế đ tp th, cho nên ch tch UBND cũng thế. Nên xem xét vic t chc tranh c cho v trí ch tch UBND hay th trưởng, trong đó người ra ng c phi nêu được chương trình hành đng và các mc tiêu đt ra ca mình trong nhim kỳ, phi có quyn b nhim hoc min nhim các nhân s quan trng trong ê kíp (các phó ch tch UBND, các giám đc s) đ thc hin chương trình đó, và phi báo cáo thành tu đt được vào cui nhim kỳ.

Không nên ngi vic giao nhiu quyn hn cho mt vài cá nhân lãnh đo nếu vic giao quyn đó tương xng vi trách nhim to ln mà nhà lãnh đo đó nhn lãnh. Bên cnh đó, còn có HĐND thành ph, có th truy cu trách nhim và trưng cu ý kiến tín nhim ch tch UBND và các nhân s chính có liên quan khi cn thiết.


Dân làm ch

Các chc v then cht ca chính quyn đô th (ch tch UBND thành ph và ch tch qun, đi biu HĐND) phi thông qua bu c ch không th được b nhim, vì ch tch UBND thành ph là người chu trách nhim trc tiếp vic đm bo cht lượng sng ca người dân, đm bo s phi hp các s, ban ngành trong vic xây dng và thc thi chiến lược phát trin đô th, gii quyết các vn đ bc xúc ca đô th. các thành ph ln như Hà Ni và TPHCM, ch tch UBND qun có th chu trách nhim vi s dân tương đương mt thành ph nh. Ch tch qun tuy ch là mt cp tha hành nhưng là người trc tiếp làm vic hàng ngày và cn phi gn bó vi dân, do đó cn được bu thay vì b nhim.

Nếu vic bãi b HĐND cp phường và qun được thc hin, mi qun phi có s lượng đi biu HĐND thành ph tương ng vi quy mô dân s và ít nht là mt người, và người đó buc phi là người cư trú hoc làm vic hàng ngày ti đa bàn qun mà h đi din.


Tư duy chiến lược đa ngành

Quan sát tình trng bc xúc v nhiu mt hin nay trong đô th, có th thy rõ s bt cp ca cơ chế cũ (qun lý tp quyn trung ương, qun lý mang nng tính đơn ngành) không phù hp vi cơ cu kinh tế th trường. Cơ cu chính quyn đô th mi nên được t chc li theo hướng tư duy chiến lược đa ngành - phi hp đa ngành, thay cho tư duy qun lý đơn ngành.

Ch đơn c vic ách tc giao thông, mt mình s giao thông vn ti không th gii quyết tình trng này mà phi phi hp hành đng vi các s, ban ngành có liên quan (quy hoch kiến trúc, xây dng, tài nguyên môi trường, kinh tế...) theo mt chiến lược thng nht. Do đó cn có s lãnh đo và chu trách nhim trc tiếp ca cp ch tch và phó ch tch UBND thành ph, cp cao hơn cp s, trên cơ s tư duy chiến lược đa ngành và phi hp đa ngành.


TheSaiGonTimes

No comments:

Post a Comment