Kết nối TP.HCM - Biên Hòa - Bình Dương


Tr li thc mc ca mt s bn đc v quan đim vì sao nên phát trin TP.HCM v hướng Biên Hòa, Đng Nai mà không phi v hướng Bình Dương, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn khng đnh: “Giai đon đu, TP.HCM phát trin giãn dân v hướng Đng Nai (hướng TP Biên Hòa) là kh thi nht”. Ông gii thích: hướng này có thế đt cao, li gn ngun nước nên thun tin cho vic cp nước, cp đin cho dân.

Hin nay, ni gia TP.HCM vi Biên Hòa hay Bình Dương ch có tuyến quc l 1A hoc quc l 13 là chưa đ, cn có tuyến metro hoc xe buýt thường xuyên (khong 5 phút/chuyến). So sánh hai nơi, vic kết ni gia Biên Hòa và TP.HCM d dàng hơn do tuyến này đã có đường rng, d t chc tuyến xe buýt thường xuyên mà không cn đu tư quá nhiu tin.

TP.HCM t chc gom xe ti vào đường vành đai, tránh tp trung vào xa l Hà Ni. H tng v hướng Biên Hòa cũng là tt nht, đt không mc, v trí không xa nên phù hp vi túi tin ca người dân hơn. Bên cnh đó, phía Biên Hòa có cm đi hc, ít nht thu hút 1-2 triu người dân. Đây cũng là hướng phát trin công nghip nh (thường đi lin vi đi hc - nghiên cu) s to nhiu cơ hi vic làm hơn. Nếu bnh vin phát trin v hướng này thì người dân s giãn dn theo.


Bình Dương thiếu liên kết vi TP.HCM nên nhiu chuyên gia làm vic Bình Dương nhưng li v TP.HCM vì theo h, Bình Dương không có (dch v) gì ngoài vic làm. Nhng chuyên gia gii không Bình Dương vì đi sng đây không bng TP.HCM. Ngược li, công nhân không đ tin đ mua nhà cao cp mà Bình Dương li không có nhiu nhà cho người thu nhp thp.

Nếu phát trin TP.HCM v hướng Biên Hòa thì va giúp Biên Hòa, va giúp Bình Dương vì c hai đu phi phát trin da vào TP ht nhân ca vùng là TP.HCM và ba đa đim này đu nm trong vùng phát trin TP.HCM. Nếu Biên Hòa phát trin thì Bình Dương s phát trin theo.

Bình Dương thu hút công ngh, Biên Hòa thu hút công nghip thì yếu t đu tiên là vic làm. Chính vì thế, nếu Bình Dương không kết ni vi TP.HCM thì 20 năm na mi phát trin được. Trong quan h này, Bình Dương và Biên Hòa nên kết ni vi nhau và vi TP.HCM ch không nên cnh tranh nhau. 


K.Yên ghi

No comments:

Post a Comment